آهاﮯ تو!

 

ضعفت تا این حد باید پیش بره ؟؟؟

 

کمبود ِ محبتت را به اشتراک بگذار با نامحرماלּ

 

که آناלּ این “برهنگـﮯ افکارت” را هزاراלּ لایک خواهند زد .

 

تاسف بار است حال و روز کسـﮯکه تشنه ﮯ نگاه دیگراלּ باشد .

 

kamboode mohabbat (H.s 92-10)

zibasazi (H.s 92)    آقا جان مولای من    zibasazi (H.s 92)

حکایت مردانے که ازعدالت حرف می زنند وسیلے می خورند،

همچنان باقی است….

 

وقدم نامردانی که درمعرکه فتنه،پشت به امام خود مے کنند،

درزمین کماکان پایدار است…

 

اما دل هاے مستمند وچشم هاے مسکین،همچنان به نورامید توزنده اندوبه وعده حقیقے خدایے

 

که ولی اش را

خواهد فرستاد وزمین را به صاحبانش بازخواهد ستاند!

 

mahdi zahra (H.s 92-10)

manba...shabhayetanhayi.ir منبع :  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے