.

از“نبودنت” دلگیر نیستم

 

از اینکه روزگاری

 

“همه دنیایم بودی”

 

دلگیرم

1455865_shabhayetanhayi.ir

برای کسی که رفتنی است

 

فقط باید

 

کنار ایستاد و

 

راه رو باز کرد