bashgah (H.s 92-10)

کاش به جای این همه باشگاه زیبایی اندامیه باشگاه زیبایی افکار هم داشتیم

مشکل امروز ما اندام ها نیستن

افکارها هستن…!

 

bashgah (H.s 92-10)

manba...shabhayetanhayi.ir منبع : وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے