.

دلم رو گم کرده ام

 

هر که یافت

 

مژدگانی اش

 

تمام زندگیم

 

1530442_shabhayetanhayi.ir

نمیگم سلامتــــی

 

میگم گور بابای دوست و رفیقــــی که

 

وقتی سودی براش نداری خبری ازش نیــس!