.

چیزی نیس که مرا سر شوق بیاورد

 

جز تو

 

که تو هم نیستی

 

1476180_shabhayetanhayi.ir