.

تنهایی خیلی بد است

 

اما بدتر از آن این است :

 

که بخواهی تنهایت را با

 

آدم های مجازی پر کنی

 

آدم هایی که بود و نبودشان

 

به روشن بودن یک چراغ بستگی دارد

 

1528583_shabhayetanhayi.ir