.

خدایا

 

خدایا

 

خدایا

 

دیگر تاب پریشانی ندارم

 

نه از آهن هستم و

 

نه از سنگ

 

دلتنگتم

 

httpshabhayetanhayi.ir..r-3