.

به شادی مردم اعتماد مکن

 

برف ….

 

تا میباری میگویند نعمت

 

چون بنشینی به لعنتشان دچاری

 

 

1528495_shabhayetanhayi.ir