.

دوست داشتن رو

نه میگویند و

نه مینویسند

ثابت میکنند

 

147666712_shabhayetanhayi.ir

چقدر دوست داشتنی هستند

 

آدم هایی که

 

شبیه حرفهایشان هستند