آخر روزي تمام ميشود اين انتظار

و تو ديگر پرده نشين تنهايي نخواهي بود

shabhayetanhayi.ir..2_480