شب یلدا قدم آهسته بردار،

 کمی هم احترام مانگهدار،

 تو میبینی ربابم غصه دار است،

 بنی هاشم هنوزم داغدار است، 

صدای العطش در گوش مانده، 

بدنها بی کفن هر گوشه مانده،

 شب یلدا توهم چله نشین باش،

 سیه پوش غم سالار دین باش