.

وقتی حس میکنم

جایی دراین کره خاکی

تو نفس می کشی ومن

ازهمان نفس هایت نفس میکشم،

آرام می شوم.

توباش!!!

هوایت،بویت ونفس هایت برای زنده ماندنم کافیست

shabhayetanhayi.ir.720448b21a41cf-425

نوشته هایم را می خوانی

 

و می گویی: چه زیبا !!!

 

راستی…

 

دردهای آدم  زیبایی دارد…؟؟؟!!!