.

.

.

نسبت آدمها را دلشون مشخص می کنه

 

نه شناسنامشون ..!!!!!

 

25...shabhayetanhayi.ir