حرف هایم زیاد

قلم وکاغذ هم زیاد

عمر هم هی…!!!

فقط نمی دانم دل ودماغ نوشتنم را کجاانداخته ام؟ !!