shabhayetanhayi.ir_53787665

هرجا كه باشي

با هركسي كه باشي

هركاري كه  كني

هر فكري كه كني

هر چيزي كه بگي

خدا ميداند