min (H.s 92-09)

مواظـبـــ بـاشـیـم

پـایـمـان را کـجـا بـر زمـیـن مـی گــذاریـم

اکـنـون مـیـن هـایـی از جـنـس دیـگـر در کـمـیـن مـاسـت

مـیـن هـای جـنـگــ سـخـت

“پـای جِـسـمـمـان “ را قـطع مـی کـنـد

امـا مـیـن هـای جـنـگ نــرم

” پــر پــــرواز روحمان “ را …..

min (H.s 92-09)