گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟

delgiram (H.s 92-09)

گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟

delam (H.s 92-09)

گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟

dooram az khoda (H.s 92-09)

گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟

alone (H.s 92-09)

گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟

komakam kon khoda (H.s 92-09)

گفتم: خدایا دوستش دارم گفت: بیش از من؟

asheghe khoda khoda (H.s 92-09)

manba.gif منبع :  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے