هشـــــــــــدار مهم

1383925396462162_shabhayetanhayi.ir

نسخه جدید ازقـــــــرآن در فروشگاه

اپل و تلفن همراه سامسونگ

به اسم  The Holy Quranمنتشر شده است

این نسخه، نادرست و گمراه کننده

و تحریفــــ شده است

از همه ی موحدان تمنا میکنم

هر چه زودتر اطلاع رساني کنند

و دیگران را هم در جریان توطئه ی

دشمــــــــنان اسلام بگذارند

(اجركم عند الله)