آری بهــار زیبـاسـت

باران دل انگـیز اسـت، برف زیبـاسـت 

وقــتی از پشـت پنجـره اتاقـی گـرم

نظـاره گـرش باشـی

باران از دید کودک فـقـــیـر یعنی:

صـدای چـکه کـردن ســقـف  
و زمسـتان یعـنی:

ناخـن هــای کــبـود شـده از فــرط سـرما

. . . گـاهی هــم به آن هـا بیـانـدیـشــیـم


منم بارون رو دوست دارم
ولي نه وقتي  كودكي از راه شستن سنگ قبر نان در مي آورد
…!

 

در سرمای زمستان با کم کردن شعله بخاری خود ، شاید گرما بخش دستان کوچکشان باشیم