اگر روزي :

1-به كسي محبت كردي بي منت

2-لذت بردي بدون گناه

3- بخشيدي بدون شرط

بدان كه آن روز واقعا زندگي كردي

 

1512427_shabhayetanhayi

آدم های ساده

ساده هم عاشق میشوند

ساده صبوری میکنند

ساده عشق میورزند

ساده می مانند

اما سخت دل میکنند

آنوقت که دل میکنند

جان میدهند