قطع رابطه با

انسان های منفی

به این معنا نیست که از آنها متنفرم

بلکه یعنی

به خودم احترام گذاشتم

 

1472041_shabhayetanhayi