سلامتیه خودم که دنیارو حریفم ولی اشک مادرم لهم میکرد

 

1462981_shabhayetanhayi

تار و پود روح مادر را

از مهربانی بافته اند