1470383.shabhayetanhayi

هیچوقت ظاهر زندگی دیگران را

با باطن زندگی خودتان مقایسه نکنید.