« طلائيه »

من از سكوت راز آلودتـــ

درسها آموخته ام! با من سخن بگو!!!!!

shabhayetanhayi

شهیـدان می رونـد

نـوبت بـه نـوبت

خـدایـا نـوبـتِ ما کی خواهـد آمـد؟

 

13825415...shabhayetanhayi