پشت نیسان آبی نوشته بود:

خرید آهن الات و ضایعات بهانه است

تو کوچه ها دنبال تو می گردم !!!!

shabhayetanhayi.ir...