shabhayetanhayi.ir..343535.

گول دنیا رو نخور ماهیان شهر ما

از کوسه ها وحشی ترند

بره های این حوالی گرگ هارا میدرند

سایه از سایه هراسان

در میان کوچه ها

زنده ها هم آبروی مرده هارو می برند