خدایا پرده ی غفلت رو از جلوی چشمهام به کناری بزن و قلبم رو با نور هدایتت بیدار کن …

وای از اون روزی که سی دی زندگیمون رو بذارن تو دستامون

و

بگن برو نگاه کن

خدایا میشه بعضی از قسمتاشو پاک کنم؟