روزها را می‌شمارم تا با تو همسفر شوم

به دیاری که بوی شهادت می‌دهد 

با هم قدم به قدم این خاک را طی کنیم

و با هم به مقصدی که آنها رسیدند برسیم

1386488074623702_shabhayetanhayi.ir

هيچ چيز و هيچ كس نمي تواند تو را نگران كند

 

اگر او را كه مراقب توست باور كني

 

1386486066402406_shabhayetanhayi.ir