یادت باشه هرکی بهت گفت

 عاشقتم ازش بپرسی

 تا ساعت چند!؟

 

19904224174087410662.shabhayetanhayi.ir