وای

میگن رقیه بابا نداره

میگن رقیه بی کس و کاره

رقیه...shabhayetanhayi.ir

ســـه ســـال برایـــت کـــافی  بـــود

 

تـــا بشـــوی  شبـــیـــه تـــریــن بـــه “فاطــمه (س)”

 

 تـــو اگـــر 18 ســـالــ ـه میـــشدے چــ ـه میـــکردے ؟!!

 

رقیه..shabhayetanhayi.ir