پیـرمـردی را دیـدم کـه از جان بـرای آمـدنـت دعا مـی کـرد..

تـازه فهمیـدم..

چـه جـان خـوره سختــــی اسـت…

تـرس مـُردن و ندیـدنـت