دوستان معجزه زندگيند

گاه در اوج غم و غصه و درد،

 يادي از خنده و يا لبخندي

 گرهي از دل پردرد تو را وا بكند،

 مرهم زخم تو پيدا بكند.

 گرچه شايد،

 حتي،

 نه تو او را ديدي

 و نه اميد به ديدارش هست.

 ولي از بوي خوش پاكي و زيبايي او

 که در این نزدیکی است،

 دل طوفان زده ات گرم شود.

 و تو خود ميبيني

 غرق شادي شده اي.

 همه، شادي شده اي.

 پس تو هم باور كن

دوستان معجزه زندگيند

1459236_10153475334245562_1391797375_n