گفت : ضمایر را بشمار ..

 

 گفتم : من ، من ، من  !

 

 گفت : فقط من ؟!!

 

 گفتم : آری ..!  همگی رفته اند زیارت ارباب ؛

 

 منم که اینجا تنها مانده ام ..!

arbab