1471130_60331783.httpshabhayetanhayi.ir

باران که میبارد همه پرندگان  به دنبال سر پناه هستند

اما عقاب برای اجتناب از خیس شدن

بالاتر از ابرها پرواز میکند