بلند مرتبه ‏ترین مردم نزد خداوند در روز قیامت کسى است

که در روى زمین بیشتر در خیرخواهى و ارشاد مردم قدم بردارد

پیامبر اکرم (ص)

7a02bad2c0360ab1.shabhayetanhayi.ir