وقتی پروانه ای در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد 

تازه قصه ی زندگی آغاز میشود!

چون نه می تواند پرواز کند ونه بمیرد!

 

68988_517.shabhayetanhayi.ir