ای بی معرفت، اینه رسم رفاقت؟

مواظب باش وقتی شیطان را لعنت میکنی یا در حج رمی جمرات میکنی شیطان به تو نگوید ای بی معرفت، این هم رسم رفاقت هستش؟؟؟

انسان که رفیقش را لعنت نمیکند، انسان به رفیقش سنگ نمی زند

اول رفاقتت را با شیطان قطع کن ، بعد او را لعنت کن و سنگ بزن.
.
.
آیت الله مجتهدی تهرانــــی

 

shabhayetanhayi.ir..12345