دستت را به سمت گــــــردنت ببر

رگـــ گــــردنت را لمـــس کن

بــــاورت می شـــود؟

از رگ گردنتم به تو نزدیک تـــــــر است

“نحـــن أقـــــرب الیکـــــم من حبل الـــورید” (بقره-186)

 

shabhayetanhayi.ir.123456777