حجت بن الحسن شیعیات پژمرده شدن

پسر فاطمه دوستات افسرده شدن

مهدی قران طرفدارات دلشکسته شدن

خودتم از خدا بخواه خدا فرجت رو نزدیک کنه

آقا جان بچه ها جوون  شدن ، جووونا پیر شدن ، پیرامونم مردن

آخرهم تورو ندیدن