تا به حال شده :

دل ت بگیرد ، نفس های ت به شماره بیافتد
کسی هم نباشد درک ت کند ، خودَت باشی و خودَت ؟

si826sL_535

“اگر بوده ، اینجا بیان نکن ، شرمنده زینب (س)می شویم!”

 اگر بدانی زینب(س) چه کشیده است ؟!

یک خانمِ مُسن ، تنهـا ، غـمِ عشق ، اسـارت

تصور کن در اسارت :

مـقـابل ضـربه هـای تـازیانـه ام ؛ ایـستـاده بـاشد

سَـرِ مــعشـوق ش هـم بر بـلنـدای نــــی باشد

دخــتــر کـوچـکی هـم ، بـهـانه ی بـابـا بگیـرد از او

مـادری هـم اشک بریـزد، در فـراق شش مـاهِ اش

مرحمِ دلِ همه باشد ،ولی مرحمِ دل نداشته باشد

و …

 تو طاقت ش را داری ؟

امــان از دل زیـنب(س)

یا حسین

افسران - زینب کبری سلام الله علیها بنیانگزار حفظ حوادت بوسیله هنر ...