شاکرم که …

هرگز گردش پَــــرگار تقدیر و مصلحـــتم … در دستانم نبوده …!!

همیشه نشسته ام و برایم رقم خورده و … نـظاره گر بودم … اما ….

” مرکــــــــــــــــز که تو باشی …”

” دلم قُـــــرص است ”

دیگـــر هــــر چـــــه می خـــواهد بچـــرخد …

هــــــــر چـــــه مــی خــــواهد بچــــــرخــد …

ارْجِـعِی إِلَـى رَبِّـكِ راضــیَة مَرضــیة

http://ahmadjavan.com/upload/ed/compass_turn_hc%281%29.gif