دو دســت بــــریـــــده اش کــــافیست

بــــرای گــــــرفتن دســـت تمــــام عـــــالمیــــــان

” ألسَــــلاَمُ عَلَیکَــــــــ یَــــــا أبـــوُالفَضـــــل ِ اَلعَبّــــــاس ” …..

cc84086cc02506ac0321e4f3792e5141-425