در روزگــــار

که زن هـــا در خیابان ساپــــورت می پوشند

لاک های شـَـبـــرنگـــــ می زنند

و در روز و شــــــبـــــــــ

مثل چـــــِــــــراغ ها

بـــرق می زننـــد

از دامـــــن زن

مـَـردها

به معــراج که نمی روند هیـچــــ

به تـــــــــاراج می روند …

40b59c8957956cd5c09636a150553f60-425