ای مالک :

اگر شب هنگام کسی رو در حال گناه کردن دیدی

 

فردا با آن چشم نگاهش نکن

 

شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی

58209476881213127026