حضـــرت آیت الله العظمــــی بهــــاء الدینــــی

کســـی  گفت :

“حــــاج آقا دعا کنید من آدم بشــــوم “

با خنــــده ی ملیحــــی گفتند :

“با دعـــــا کســــی آدم نمی شود… “

1d2c64bdb44fb39131ed3e6ef33488-425