روز تاسوعــــا، منطقه شرهانی؛ تفحص پنــــج شهید …

یکی بی ســــر بود

دیدن نامش بیشتر شبیه معجـــــزه بود

نوشته پارچه ای در جیبــــش که با دیدنش اشک امانمـــان را برید

” حســــین پرزه ” اعزامی از اصفهان ….

بی ســــر و ســــامـــان توام یا حـــســـیــن

bd2d2839307f61aa958472c-425