بهشت که میگـــویند همین جــــاست

نــــــــــــــــــ ه

از بهشـــت هم برتر است اینجـــــا

اینجـــا گنهکـــــاران هم اجـــــازه ی ورود دارند…

65570b56f1317ddc3e08cfea9ba4d93f-425