اون ابرو نیست که برداشتی

اون

آبروست که…

rahafun.com-ax-pesare0arayeshkarde-6