ابلیس انسان را سجده نکرد، شیطان شد
انسان اگر خدا را سجده نکند چه خواهد شد؟

·٠•♥•٠·

فاصله بین مشکل و حل آن
یک زانو زدن است،
اما نه در برابر مشکل
بلکه در برابر خدا…

de207be4425